"Vikingai" – Vilniaus vandens turizmo sporto klubas

VILNIAUS VANDENS TURIZMO SPORTO KLUBAS

Apie klubà Ið þygiø sugráþus Lietuvos marðrutai Prieð þygá Nuorodos Á pradþià

Ðvedijos priepoliarës upëmis

Tekstas: Darius Keina

Nuotraukos: þygio dalyviai

Þygio pasakojimà rasite èia.

Pakeliui Bodträskån rëvose

Bodträskån rëvose Bodträskån rëvose

vakaras ðalia Bodträskån Pirmo ëjimo pradþia

Per pelkes Bruknës

Görjeån Plaukimas Görjeån

Plaukimas Görjeån Plaukimas Görjeån

Plaukimas Görjeån Görjeån slenkstis, apsineðame

Pëdos smëlyje Pirtelë Görjeåno slënyje

Gráþtam á Bodträskån Gráþtam á Bodträskån

Gráþtam á Bodträskån Plaukimas Bodträskån

Vakaras Varjisån slenkstis

Varjisån Storforseno krioklys

Storforseno krioklys Komanda

Kontaktai © Visos teisës saugomos – VIKINGAI Privatumo politika